Termeni si conditii

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea Veseud 11 S.R.L., este persoană juridică cu sediul în Romania, judet Sibiu, Comuna Chirpar, Sat Veseud, Nr. 11, tel: 0733.970.626, email: info@veseud11.ro, website: https://www.veseud11.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J32/597/2015, cod unic de înregistrare 34690169, denumită în continuare VESEUD11.

Prin denumirea de Client ne referim la Client contactul al VESEUD11, sau posibil client al VESEUD11 – vizitator al website-ului www.veseud11.ro

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea informațiilor suplimentare, privind prelucrarea datelor, Clientul poate contacta Responsabilul VESEUD11 cu protecția datelor la adresa de e-mail: info@veseud11.ro sau prin poștă la adresa VESEUD11.

Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele Clientului cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

La utilizarea site-ului și a platformelor online (efectuare rezervare, formular contact, formular feedback, formular solicitare ofertă, etc);

Telefonic, atunci când dumneavoastră contactați VESEUD11 sau prin alt mijloc de comunicare la distanță, în vederea rezervărilor, disponibilităților de cazare, solicitărilor, reclamațiilor și sugestiilor;

Direct în recepție de către personalul din recepție, în vederea înregistrării;

De aceea, în funcție de momentul și scopul solicitării, tipurile de date colectate pot fi diferite, dar în mod normal în funcție de fiecare caz în parte vă putem solicita doar atunci când este strict necesar:

Cod numeric personal – CNP , nume și prenume, adresa, telefon mobil, e-mail

VESEUD11, prin intermediul website-ului www.veseud11.ro, colectează direct de la vizitatori și/sau posibili clienți date cu caracter personal, astfel încât să aibă controlul tipului de informație astfel oferită: nume, prenume, email, telefon

Pe site-ul nostru web VESEUD11 poate stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare.

Dasemenea, VESEUD11 nu dorește să colecteze sau prelucreze date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani pe site-ul www.veseud11.ro

 1. Categorii de persoane vizate

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către VESEUD11, în scopurile declarate in aceasta politica: clienții persoane fizice ai VESEUD11 (actuali, foști sau potențiali) – respectiv vizitatori/reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali, angajații companiilor cu care exista încheiate contracte pentru prestarea unor servicii, precum si angajații VESEUD11.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi serviciile specifice activității noastre sau pentru a putea candida pentru posturile din cadrul VESEUD11, vă solicita date cu caracter personal, iar refuzul de a furniza astfel de date va determina imposibilitatea prestării acestora si, implicit, imposibilitatea ca dumneavoastră să rămâneți sau să deveniți clientul/angajatul nostru.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale, și nici nu este justificată de un interes legitim al VESEUD11, dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor.

 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

VESEUD11 va utiliza datele cu caracter personal ale Clientului în următoarele scopuri:

3.1. VESEUD11 prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul procesării înregistrării clienților, a solicitărilor acestora și a îndeplinirii următoarelor servicii și activități, după caz:

 • executarea cererilor de rezervare, prin sistemele de rezervare online sau offline utilizate de VESEUD11 (telefon, email, recepție, website, booking etc);
 • oferirea și prestarea de servicii hoteliere de cazare, alimentație publică și de agrement;
 • procesarea comenzilor și a contractelor, informarea asupra stării comenzilor și serviciilor oferite;
 • cazare și efectuarea formalităților de plată;
 • facturarea serviciilor de cazare și a altor servicii conexe, întocmirea situațiilor contabile și a declarațiilor fiscale;
 • decontarea de către unitățile contractante a voucherelor de vacanță;
 • realizarea de informări, rapoarte de gestiune pentru procesare internă în scopul gestionării activității societății, în scopul urmăririi și monitorizării cazărilor/vânzărilor;
 • realizarea de rapoarte/analize obligatorii cerute de I.N.S. (realizarea evidenței statistice cu privire la numărul de turiști, a capacității de cazare și alți indicatori specifici serviciilor de cazare);
 • asigurarea securității și integrității bunurilor și valorilor turiștilor și ale operatorului;
 • soluționare cereri, întrebări, reclamații ale clienților;
 • alte activități conexe, conform obiectului de activitate.

VESEUD11 consideră toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți, cu excepția celor prezentați mai jos, fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Prelucrarea datelor Clientului pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între VESEUD11 și Client. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

3.2. Pentru îmbunătățirea serviciilor VESEUD11:

VESEUD11 își dorește în permanență să ofere Clienților cea mai bună experiență de servicii. Pentru aceasta, VESEUD11 poate colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul Clientului;

VESEUD11 poate invita Clientul să completeze chestionare de satisfacție sau poate desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

VESEUD11 își întemeiază aceste activități pe interesul legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Inclusiv recrutarea și selecția personalului – pentru cei care aplică pentru posturi în cadrul companiei;

3.3 Pentru marketing:

VESEUD11 dorește să țină la curent Clienții și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online cu privire la cele mai bune oferte pentru serviciile sale. În acest sens, VESEUD11 poate trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail / SMS / telefonic / mobile push / webpush / chat / etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care Clientul sau vizitatorul site-ului le-a utilizat, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și poate afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

 1. marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, promoții, oferte, dezvoltarea și îmbunătățirea calității serviciilor;
 2. Participare / invitare la proiecte și evenimentele organizate / derulate în cadrul companiei;
 3. Invitații / informări către reprezentanții mass-media legate de proiectele derulate in companie;
 4. Invitații / informări către autorități publice în legătură cu proiecte derulate in companie.

In cazul in care dumneavoastră sunteți de acord cu prelucrarea datelor in scop de marketing, datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai VESEUD11, cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de către VESEUD11 în scop de marketing, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

VESEUD11 pentru a pune la dispoziție informații de interes pentru Client și vizitatorii site-ului care au aplicat la diferite campanii online, poate folosi anumite date cu privire la comportamentul Clientului pentru a crea un anumit profil.

VESEUD11 se asigură întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale Clientului și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra Clientului și nu îl afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, VESEUD11 își întemeiază comunicările de marketing pe consimțământul prealabil al Clientului.

Clientul se poate răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

 1. Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la Companie; sau
 2. Contactarea VESEUD11 folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, VESEUD11 își bazează activitățile de marketing pe interesul legitim de promovare și dezvoltare a activității comerciale. În orice situație în care VESEUD11 folosește informații cu privire la Client, pentru un interes legitim propriu, VESEUD11 are grijă și ia toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului să nu fie afectate.

Cu toate acestea, Clientul poate solicita oricând VESEUD11, prin mijloacele descrise mai sus, oprirea prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientului, în scop de marketing,

VESEUD11 urmând să dea curs acestei cereri.

3.4 Pentru apărarea intereselor legitime ale VESEUD11:

Pot exista situații în care VESEUD11 va folosi sau va transmite informații pentru a-și proteja drepturile și activitatea comercială.

Acestea pot include:

 1. Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor față de atacuri cibernetice;
 2. Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 3. Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al VESEUD11 de a-și apăra activitatea comercială, fiind înțeles că se asigură să ia toate măsurile care garantează un echilibru între interesele VESEUD11 și drepturile și libertățile fundamentale ale Clientului.

De asemenea, în anumite cazuri VESEUD11 își întemeiază prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

 1. Durata păstrării datelor cu caracter personal de către Companie:

În general, VESEUD11 va stoca datele cu caracter personal ale Clientului, atâta timp cât acesta deține un cont în secțiunea de training sau cât este necesar pentru a duce la îndeplinire scopul pentru care Clientul/vizitatorul website-lui și-a furnizat datele personale.

Clientul poate solicita oricând ștergerea anumitor informații (Dreptul de a fi uitat) sau închiderea contului, VESEUD11 urmând să dea curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, doar în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun.

 1. Transmiterea datelor cu caracter personal ale Clientului (în UE și în afara spațiului UE):

VESEUD11 nu transferă date în afara României și nici în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene.

După caz, VESEUD11 poate transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Clientului următoarelor categorii de destinatari:

 1. societăților din cadrul aceluiași grup al VESEUD11;
 2. partenerilor VESEUD11;
 3. furnizorilor de servicii de curierat;
 4. furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 5. furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 6. furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 7. societăților de asigurare;
 8. autorităților publice.

În cazul în care VESEUD11 are o obligație legală sau dacă este necesar pentru a-și apăra un interes legitim, VESEUD11 poate divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice și altor persoane fizice sau juridice implicate direct în procesul juridic.

VESEUD11 se asigură că accesul la datele Clientului de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 1. Teritoriu:

În prezent, VESEUD11 stochează datele cu caracter personal ale Clientului pe un server din teritoriului României și prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil VESEUD11 să transfere anumite date cu caracter personal ale Clientului unor entități din Uniunea Europeană. VESEUD11 va lua întotdeauna măsuri pentru a se asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a proteja drepturile și interesele Clientului.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană.

Clientul poate contacta oricând VESEUD11, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Clientului, precum și garanțiile pe care VESEUD11 le-a pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 1. Modalități de protecție a securității datelor cu caracter personal ale Clientului:

VESEUD11 se angajează să asigure securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și VESEUD11 le stochează pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

VESEUD11 depune toate eforturile în privința protejării datelor dumneavoastră personale, însă nu putem garanta în mod absolut securitatea datelor transmise de dvs. către site-ul aparținând VESEUD11 sau prin alte mijloace.

Odată ce primim informația referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

În cadrul companiei, in vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră să intre în posesia și să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terții autorizați în relația cu VESEUD11 vor garanta securitatea sistemelor informatice utilizate.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu caracter  personal, VESEUD11 atrage atenția Clientului că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. VESEUD11 nu poate fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al VESEUD11.

 1. Drepturile Clientului:

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște Clientului o serie drepturi în legătură cu datele cu caracter personal.

Clientul poate solicita accesul la datele proprii, corectarea oricăror greșeli din fișierele VESEUD11 și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, Clientul își poate exercita dreptul de formula plângeri către Autoritățile de supraveghere competente sau a se adresa autorităților publice competente.

După caz, Clientul poate beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal (Dreptul de a fi uitat), de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și de dreptul la portabilitatea datelor.

În relația cu VESEUD11, ștergerea datelor echivalează cu ștergerea contului secțiune training (dacă există) și a adresei de email, nume, prenume și restul datele personale din baza de date de marketing / telemarketing a VESEUD11.

În concret, Drepturile vizate sunt:

 1. Accesul – confirmare prelucrare datele cu caracter personal; solicitarea unei copii a datelor prelucrate; oferirea altor informații despre datele cu caracter personal (categorii date, scopul utilizării, destinatari, transfer în străinătate, modalități de protecție, durata păstrare, drepturile Clientului, modalități apărare)
 2. Rectificarea – Clientul poate solicita VESEUD11 să rectifice sau să completeze datele cu caracter personal inexacte sau incomplete; VESEUD11 își rezervă dreptul să verifice exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora
 3. Ștergerea datelor – Clientul poate solicita VESEUD11 să șteargă datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau Clientul și-a retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se

baza pe consimțământ); sau Clientul dă curs unui drept legal de a se opune; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau VESEUD11 îi revine o obligație legală în acest sens. VESEUD11 nu are obligația de a se conforma solicitării Clientului de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară: pentru respectarea unei obligații legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

VESEUD11 recomandă Clientului ca înainte de exercitarea acestui drept să salveze toate informațiile aferente, deoarece procesul de ștergere a datelor, respectiv a contului de training, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

 1. Restricționarea prelucrării datelor – Clientul poate solicita VESEUD11 să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care: acuratețea lor este contestată (a se vedea rectificarea), pentru a permite VESEUD11 să verifice acuratețea acestora; sau prelucrarea este ilegală, dar Clientul nu dorește ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar Clientul are nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau Clientul și-a exercitat dreptul de a se opune, iar verificarea dacă drepturile VESEUD11 prevalează este în desfășurare. VESEUD11 poate continua să folosească datele cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care: VESEUD11 are consimțământul Clientului; sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile VESEUD11 sau ale altei persoane fizice sau juridice.
 2. Portabilitatea datelor – Clientul poate solicita VESEUD11 să furnizeze datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea se bazează pe consimțământul Clientului sau pe încheierea sau executarea unui contract cu Clientul; și prelucrarea se face prin mijloace automate.
 3. Opoziția – Clientul poate opune în orice moment VESEUD11, din motive legate de situația particulară în care s-ar afla Clientul, prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul interesului legitim al VESEUD11, în cazul în care Clientul consideră că drepturile și libertățile fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, Clientul se poate opune oricând prelucrării datelor în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care VESEUD11 va înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
 4. Luarea de decizii automate – Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor: VESEUD11 îi este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Clientul; este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Clientului; sau se bazează pe consimțământul explicit al Clientului.
 5. Plângeri – Clientul are dreptul să depună o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul Clientului de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, VESEUD11 recomandă Clientului să i se adreseze în prealabil pentru a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Pentru exercitarea acestor drepturi de către Client, acesta poate contacta VESEUD11, folosind detaliile de contact expuse mai sus.

În acest sens, Clientul va ține cont de:

 1. Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail aferenta Clientului; în caz contrar, VESEUD11 își rezervă dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității solicitantului;
 2. VESEUD11 își propune să răspundă la orice solicitări valide în termen de maxim o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă Clientul a înaintat mai multe solicitări, caz în care răspunsul va fi dat Clientului în termen de maxim doua luni; VESEUD11 își rezervă dreptul de a înainta solicitări suplimentare Clientului pentru înțelegerea corectă a solicitării;
 3. VESEUD11 nu trebuie să respecte o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. În relația cu VESEUD11, informațiile caracter personal ale Clientului sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.

Rețineți că ștergerea datelor dumneavoastră nu este posibilă în cazul în care acestea sunt prelucrate în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim!

VESEUD11 – prin obiectul sau unic de activitate – prestare servicii cazare, are obligația legala de a va solicita date cu caracter personal (in scopuri precum servicii hoteliere de cazarea, agrement, etc, raportare către instituții publice, scop statistic, relații contractuale, relații de munca, etc).

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date echivalează cu imposibilitatea continuării parteneriatului dintre noi si dumneavoastră, respectiv imposibilitatea de a va presta serviciile solicitate, de a încheia/derula un contract comercial, de prestări servicii, sau un contract de munca.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate de către VESEUD11, pe durata de timp prevăzută în legislația in vigoare si/sau in procedurile interne, după care vor fi distruse.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv repetitiv, VESEUD11 poate să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau pentru luarea măsurilor solicitate, sau să refuze să dea curs cererii dumneavoastră.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Modul de exercitare a drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor din cadrul VESEUD11 CLINI cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: info@veseud11.ro sau la următoarea adresă de corespondență: VESEUD 11 SRL, judet Sibiu, Comuna Chirpar, Sat Veseud, Nr. 11,

VESEUD11 poate, dacă este cazul, să va solicite, in calitate de persoana vizata, să puneți la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea dumneavoastră.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

 1. Cookie-uri

Pentru menținerea website-ului VESEUD11 și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, VESEUD11 utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri”, fișiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul să caute și să găsească rezultate relevante pentru acesta. Scopul utilizării Cookie-urilor este de a îmbunătăți utilizarea website-ului.

În acest sens, VESEUD11 folosește:

 • Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura că siteul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
 • Cookie-uri funcționale: ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile Clientului.
 • Cookie-uri de performanţă: pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul web al Societati şi pentru a masura performanţă acesteia.
 • Cookie-uri de re-direcționare: pentru a ajuta VESEUD11 să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja serviciile VESEUD11.
 • Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci când vizitează website-ul VESEUD11 sau deschide un email pe care VESEUD11 îl trimite Clientului.

Clientul poate să şteargă cookie-urile care sunt deja în calculatorul acestuia, consultând instrucţiunile browserului.

VESEUD11 prelucrează cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setările adecvate în browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului VESEUD11 nu pot funcționa fără cookie-uri. Cerând acest acord, VESEUD11 va prezenta scopul pentru care acest tip de informații despre Client vor fi prelucrate și îl va informa despre drepturile sale.

 1. Intrarea în vigoare și modificarea Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate va intra în vigoare la data de 17.08.2021. VESEUD11 poate revizui Politica de confidențialitate şi îl va înștiința și pe Client cu privire la orice actualizări pe această pagină web.

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului www.veseud11.ro

 1. Acceptarea condițiilor

Prin accesarea acestui site web și/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Daca nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

 1. Descrierea serviciilor

Site-ul nostru vă pune la dispoziție informațiile din aceste pagini web în scop informativ general și nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deși se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informațiile să fie exacte.

 1. Introducere

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a site-ului www.veseud11.ro de către potențialii vizitatori. Accesând și navigând pe acest site, acceptați termenii de utilizare descriși în continuare.

 1. Drepturile asupra conținutului site-ului

Veseud 11 S.R.L., cu sediul in Sat Veseud, Comuna Chirpar, Nr. 11, Județ Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului J32/597/2015, CUI 34690169, Telefon: 0733.970.626, reprezentat: – Grenner Lucretia, Administrator (denumit în continuare VESEUD11), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicațiilor software ce compun website-ul.

VESEUD11 deține drepturi complete și depline asupra titlului de proprietate și prin aceasta toate drepturile de autor și cele brevetate. Nu aveți dreptul să redistribuiți, vindeți, decompilați, dezasamblați aplicația software într-o forma perceptibilă de către oameni.

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea VESEUD11, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nici o informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului veseud11.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul și prezentarea site-ului sunt deținute de VESEUD11. Este interzisă copierea, modificarea, afișarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licențierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conținutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea VESEUD11.

Accesul și utilizarea paginii veseud11.ro sunt gratuite și au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare, contacta, face rezervare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Informațiile prezente pe veseud11.ro sunt de interes general domeniului hotelier cazare și ospitalității și nu numai; și sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagini din website. Puteți copia și tipări conținutul paginii veseud11.ro pentru folosința dumneavoastră personală, fără intenții comerciale. În orice alte situații, conținutul veseud11.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților veseud11.ro .

 1. Neangajarea răspunderii

Conținutul informațiilor se refera la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităților și serviciilor VESEUD11. VESEUD11 nu va acorda nici o garanție referitoare la:

 • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
 • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
 • inexistenta pe site-ul pus la dispoziție a virușilor sau alte componente care ar putea dauna utilizatorilor.

Astfel, VESEUD11 nu poate fi responsabila pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.

Toate informațiile prezentate pe site cu privire la produsele și serviciile de cazare veseud11.ro, prețuri, informații, campanii și promoții de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conținutul site-ului veseud11.ro nu poate constitui o ofertă ferma de a contracta și nu poate angaja răspunderea VESEUD11 în lipsa unor acorduri ulterioare.

veseud11.ro nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, nu își asuma nicio obligație de rezultat sau diligenta fata de nicio persoana, exclud în mod expres si neaga răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

 1. Obiectivul conținutului site-ului

Obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte în vederea informării și conștientizării utilizatorilor asupra zonei, cazarea și/sau achiziționării de produse și servicii, comercializate/prestate de VESEUD11, în limita și cu aplicarea prevederilor conținute in “Condițiile” de mai jos.

Orice persoană și/sau companie care dorește să-și procure unul din serviciile de cazare sau produsele prezentate în site este rugata sa contacteze VESEUD11 prin unul din mijloacele afișate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauza cât și asupra condițiilor contractuale, tarifelor și informațiilor tehnice sau de alta natura.

 1. Informații personale

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a va contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor/formularelor disponibile pe site.

Natura informațiilor solicitate se refera în special la date personale (nume, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează sa fie utilizate produsele si/sau serviciile VESEUD11, dar poate include și alte informații aflate în strânsa legătură cu utilizarea serviciilor și/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea accesării site-ului se realizează în conformitate cu politica noastră de confidențialitate: Mai multe detalii aici https://veseud11.ro/politica-de-confidentialitate/

 1. Legătura cu alte site-uri

Prezentul site poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de VESEUD11 utile în legătură cu conținutul site-ului sau/si care nu se afla sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legăturii sau trimiteri se vor aplica condițiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

VESEUD11 nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe site-urile unor terți, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

 1. Informațiile oferite prin intermediul site-ului

Orice persoana care vizitează site-ul veseud11.ro și care oferă date sau informații cu caracter personal prin intermediul acestui site își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date și informații personale de către VESEUD11; transmiterii de materiale promoționale specifice operațiunilor de marketing direct; soluționarea de către VESEUD11 a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activități întreprinse de VESEUD11 și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

VESEUD11 va păstra confidențialitatea acestor informații.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătura cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului și la protecția utilizării vă rugăm sa ne contactați prin intermediul secțiunii Contact din site.